تصویر طبیعت
طبیعت بکر و جریان رودخانه در میان کوهها و درختان